Rozpoczęliśmy nowy projekt nt. bezpiecznej żywności!


Miło nam poinformować, że w ramach kampanii „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!” otworzyliśmy nowy rozdział działań. Dotychczasową aktywność skupioną głównie wokół idei znakowania żywności wolnej od GMO poszerzyliśmy o inne aspekty związane z bezpieczeństwem żywnościowym.

Rozpoczęty projekt pt. „Bezpieczna żywność, bezpieczna rodzina” realizowany będzie głównie siłami 2 organizacji: Fundacji Idee Społeczne (FIDEES) – lidera projektu oraz Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO) – partnera merytorycznego. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Wiemy, jak duże znaczenie dla każdego z nas ma bezpieczna żywność i jak ważne jest, abyśmy mieli jak największy dostęp do informacji na ten temat. Dlatego główną osią projektu jest zaktywizowanie 10 liderów społecznych/aktywistów, którzy będą odpowiedzialni za przeprowadzenie „śledztw” i pilotowanie działań na temat bezpiecznej żywności w społecznościach lokalnych  województwa łódzkiego. Brzmi enigmatycznie? A więc spieszymy z wyjaśnieniami 🙂

Czym jest bezpieczna żywność i bezpieczeństwo żywnościowe?

Istnieje wiele definicji tych pojęć, w naszym projekcie skupiamy się na czynnikach najbliższych polskiemu konsumentowi i lokalnym społecznościom, tj.:

  • rosnącej urbanizacji wpływającej na zmianę stylu życia i wzorców konsumpcji,
  • zanikaniu bioróżnorodności,
  • marnotrawstwie żywności,
  • rosnącej industrializacji i intensyfikacji produkcji żywności i hodowli zwierząt,
  • wzmożonemu stosowaniu pestycydów i innych środków ochrony roślin oraz nawozów,
  • masowej produkcji żywności sprzyjającej wydłużaniu się łańcucha żywnościowego,

Wymienione aspekty niosą za sobą spadek jakości żywności, czy degradację środowiska naturalnego. Niestety obserwuje się dość niski poziom wiedzy wśród mieszkańców na ten temat. Powoduje to zagrożenia dla zdrowia rodzin, szczególnie dla nowych pokoleń Polaków.

Zmiana jest możliwa!

Dajemy liderom społeczności lokalnych narzędzia pozwalające monitorować pod ww. kątem sytuację w ich najbliższej okolicy i rozpocząć działania interwencyjno-naprawcze. Fundamentem projektu będzie 3-dniowy warsztat, dzięki któremu uczestnicy poznają taktykę działań w zakresie dbania o bezpieczeństwo żywnościowe. Przeprowadzone śledztwa obywatelskie wykorzystujące m.in. elementy rzecznictwa pozwolą na zorganizowanie wydarzeń lokalnych i przygotowania rekomendacji dla innych społeczności w Polsce chcących podjąć podobne działania. Projekt ma charakter pilotażowy, dlatego swoim zasięgiem nie obejmuje całej Polski. Liczymy jednak, że wypracowane mechanizmy posłużą jako know-how i staną się inspiracją dla innych aktywistów. Projekt potrwa do końca października br.

W grupie siła

Jeżeli prezentowana tematyka jest ważna również dla Ciebie, masz doświadczenie w tej materii, którym chciałbyś się podzielić lub nawiązać współpracę – zgłoś się do nas. Razem możemy więcej!